01

Na czym polega Edukacja dla bezpieczeństwa

Sprawdź, na czym polega przedmiot szkolny Edukacja dla bezpieczeństwa i jak będą na nim wykorzystywane repliki ASG. Przedstawiamy informacje z rozporządzenia. Wejdź na Airsoft.pl

 

Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot szkolny, który zastąpił Przysposobienie Obronne i ma poruszać kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa krajowego. Od roku szkolnego 2023/24 będzie też uczyć strzelectwa – również za pomocą replik broni strzeleckiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie nauczania EDB, to koniecznie zajrzyj do naszego najnowszego wpisu. Zapraszamy!

EDB – co to jest?

Edukacja dla bezpieczeństwa zastąpiła wcześniejsze Przysposobienie Obronne, więc bardzo mocno nawiązuje do tematów, które były na nim poruszane. Przedmiot obejmuje treści kształcenia, które dotyczą szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa. Z jednej strony poruszane są jego możliwości obronne w razie konfliktu zbrojnego, a z drugiej strony również działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń, takich jak katastrofy naturalne lub masowe wypadki. Duży nacisk kładzie się też na umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Podstawa programowa jest inna dla szkół ponadpodstawowych i podstawowych, dlatego warto omówić ją osobno dla tych dwóch etapów nauki.

Edukacja dla bezpieczeństwa – program dla szkoły podstawowej

Uczniowie szkoły podstawowej będą uczyć się bardzo podstawowych informacji na temat obronności państwa i zadań jego poszczególnych organów.
Najmłodszym będzie przedstawiana natomiast bardziej rozbudowana wiedza w temacie zagrożeń codziennego życia oraz udzielania pierwszej pomocy. Są to umiejętności, które powinien posiadać tak naprawdę każdy obywatel. Uczeń ma nie tylko zaznajomić się z wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim umieć wykorzystać ją w praktyce – w różnych sytuacjach zagrożenia życia czy też w stanach nadzwyczajnych. Ważne jest, by umiał prawidłowo rozpoznać i ocenić sytuację, a następnie przystąpić również do działania, jeśli jest to konieczne. W rozporządzeniu jest też zapis dotyczący kształtowania u uczniów postaw obronnych i zrozumienia samej istoty bezpieczeństwa państwa.

Co o bezpieczeństwie państwa będą musieli wiedzieć najmłodsi?

Edukacja dla bezpieczeństwa militarnego państwa porusza kwestie związane z naszym położeniem geopolitycznym i towarzyszącemu mu zagrożeniami. Uczeń powinien wiedzieć, jakie są elementy bezpieczeństwa państwa, czyli np. znać zadania Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i ich podstawowe uzbrojenie. Ważne jest też podkreślenie istoty współpracy między różnymi krajami, która ma zapewniać pokój i łagodzić konflikty. Roli organizacji międzynarodowych, które gwarantują różne stopnie pomocy w razie konfliktu zbrojnego lub w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń.

Jeśli chodzi o umiejętność zachowania się w sytuacjach stwarzających zagrożenie, to przede wszystkim uczeń musi umieć wymienić przykłady zagrożeń naturalnych i wywołanych przez człowieka. Istotne jest, by zapoznał się z poszczególnymi sygnałami alarmowymi i procedurami zachowania się, gdy je usłyszy, a także ogólnymi zasadami postępowania na wypadek pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, wypadku komunikacyjnego czy też skażenia chemicznego.

Nauka pierwszej pomocy

Uczniowie będą się też uczyć podstaw pierwszej pomocy – muszą więc rozumieć obowiązki świadka niebezpiecznego zdarzenia, a także umieć rozpoznać stan zagrożenia życia i zdrowia. Z jednej strony ważne jest, by zapoznali się z tym jak wygląda skuteczne wezwanie pomocy, a więc znajomość wszystkich najważniejszych służb i numerów ratunkowych. Uczniowie będą również uczyć się tego, jakie informacje należy im podczas zgłoszenia przekazać. Z drugiej strony, uczeń sam również będzie musiał znać najważniejsze procedury udzielania pierwszej pomocy, do których zalicza się również ocenę bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, a także zapewnienie bezpieczeństwa sobie i uczestnikom wypadku.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły zawodowej
W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, edukacja dla bezpieczeństwa będzie rozwijać tematy podjęte na wcześniejszym etapie nauki.
Oznacza to, że dalej głównym tematem lekcji będzie bezpieczeństwo państwa, pierwsza pomoc i metody postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych, ale w bardziej zaawansowanym, szerszym wymiarze.

 

Edukacja z zakresu bezpieczeństwa państwa

Uczniowie będą musieli zapoznać się z zadaniami wszystkich najważniejszych organów państwowych: parlamentu, prezydenta i Rady Ministrów, a także z organizacją wojska, wybranych jednostek proobronnych i pozamilitarnych. Rola geopolitycznego położenia dla bezpieczeństwa państwa zostanie rozszerzona też o aspekty gospodarcze. Poruszone zostaną role i obowiązki obywateli, samorządów oraz władzy rządowej na rzecz bezpieczeństwa państwa. Oprócz tego, uczeń będzie musiał orientować się w zasadach zarządzania kryzysowego, a także w zagadnieniach związanych z terroryzmem, cyber-przemocą oraz cyber-zagrożeniami.

Jeśli natomiast chodzi o zasady postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń, wiedza uczniów zostaje rozszerzona o zasady międzynarodowego prawa humanitarnego i działalność ONZ.


Omawiane są kwestie związane z obroną cywilną i funkcjonowaniem różnego rodzaju służb ratunkowych. Uczeń uczy się postępowania podczas ewakuacji ludności i zwierząt – w tym dostarczania im żywności i wody. Musi też wiedzieć, jak wyznaczyć strefę bezpieczeństwa podczas występującego zagrożenia.

Udzielanie pierwszej pomocy

Temat pierwszej pomocy zostaje rozwinięty o bardziej szczegółową wiedzę i bardziej różnorodne sytuacje, w których może nastąpić rozpoznanie potencjalnego zagrożenia życia lub zdrowia. Można do nich zaliczyć np. kwestię związaną z prawidłowym przenoszeniem poszkodowanego z uszkodzonym kręgosłupem, czy też informacje dotyczące tego jak postępować z osobą we wstrząsie, a także jak pomóc osobie podtopionej lub zatrutej. Uczeń musi też wiedzieć jakie rany zadaje broń konwencjonalna i w jaki sposób zatamować krwotok.

 

Uczeń powinien wiedzieć jak postępować z nieprzytomną osobą i jak przeprowadzić podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jak pomóc osobie, która się zadławiła, a także jak opatrywać różne uszkodzenia ciała.

Edukacja dla bezpieczeństwa a zajęcia ze strzelectwa

W ramach edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie szkoły podstawowej, technikum i liceum ogólnokształcącego będą uczyć się postaw obronnych – w tym również obsługi broni.
Młodsze dzieci muszą wiedzieć jak bezpiecznie korzystać z broni, a także znać jej poszczególne części. Będą uczyć się przyjmowania prawidłowej postawy strzeleckiej i zgrywania przyrządów celowniczych. Starsi uczniowie dowiedzą się jak reagować w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi. Mocno podkreślany będzie aspekt wytrzymałości fizycznej i psychologicznej, a więc przeciwdziałanie panice, czy też wiedza na temat tego jak pozyskiwać wodę, żywność i ogólnie jak przetrwać w trudnych warunkach.

 

Jeśli chodzi o umiejętności strzeleckie, to licealiści będą uczyć się rozkładania i składania broni, a także celnego strzelania z wykorzystaniem broni kulowej i pneumatycznej, a także replik broni strzeleckiej (są to repliki ASG/airsoft). Szkoły, które mają już dostęp do tych narzędzi, mają obowiązek realizować zajęcia ze strzelectwa w roku szkolnym 2022/2023. Pozostałe szkoły podlegają okresowi przejściowemu i będą w pełni realizować program nauczania od roku 2024/2025.